Informacje

IV Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów jest kontynuacją rozpoczętych spotkań.

Do tej pory odbyły się następujące Zjazdy:

- 2012 - Interdyscyplinarność Nauk Penalnych.

- 2013 - Nullum Crimen Sine Lege.

- 2014 - Reforma Prawa Karnego.

Program IV Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów: PRGORAM ZJAZDU

O Zjeździe

Celem Zjazdu jest przede wszystkim integracja środowiska młodych karnistów z wszystkich katedr penalnych w Polsce. Cel ten zamierzamy zrealizować poprzez nieskrępowaną wymianę poglądów i doświadczeń podczas konferencji, jak również - w sposób mniej oficjalny - na wieczornej imprezie. Zapraszamy wszystkich członków katedr prawa karnego, postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego wykonawczego i innych katedr pokrewnych, od doktoranta po profesora.

Merytoryczna treść Zjazdu będzie sprowadzała się do dwudniowej dyskusji nad sześcioma referatami, które zostaną wybrane przez Organizatorów spośród propozycji złożonych przez wszystkich zainteresowanych uczestników Zjazdu.

W związku ze Zjazdem prowadzimy także bazę tematów zakończonych i prowadzonych badań (rozpraw) naukowych.

Po Zjeździe gwarantujemy opublikowanie materiałów pokonferencyjnych.

Program IV Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów: PRGORAM ZJAZDU

Harmonogram

Do 31 marca 2015 r. Do 31 marca 2015 r.

Autorzy zostaną niezwłocznie poinformowani o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia podczas Konferencji.

Opłaty i Formularz Zgłoszeniowy

Opłata za udział w Zjeździe wynosi 280,00 zł. Z tytułu wniesionej opłaty Organizatorzy zapewniają:

Możliwe jest wynajęcie pokoju 1-osobowego za dopłatą w kwocie 80 zł.

Prosimy o dokonanie zgłoszenia udziału w Zjeździe do dnia 31 marca 2015 r. przez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ bądź też przez wysłanie maila zgłoszeniowego na adres ozmk@amu.edu.pl załączając wypełniony formularz zgłoszeniowy według wzoru FORMULARZA REJESTRACJI DO WYPEŁNIENIA oraz dokonanie płatności za uczestnictwo w konferencji, przelewem na rachunek bankowy zgodnie z poniższymi danymi:

Konto bankowe UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

Tytuł wpłaty: "CEL K00000448" + imię i nazwisko (uczestnika) + OZMK.

O udanej rejestracji zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową
Warunkiem otrzymania faktury jest przesłanie w terminie 7 dni danych wpłacającego (w tym NIPu) na adres mailowy:

pełnych danych do faktury w terminie 7 dni od dokonania wpłaty.

Prawidłowe wypełnienie przelewu pozwoli na właściwe odnotowanie płatności.

Linki

Kontakt

Kontakt z Organizatorami:
Dr Iwona Sepioło-Jankowska
ozmk@amu.edu.pl
tel. 0048 508184411

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Wydział Prawa i Administracji
Zakład Prawa Karnego
Collegium Iuridicum Novum
Al. Niepodległości 53
61-714 Poznań